Prosím čekejte...ERI – KME – technologie
 

Systém umělé inteligence, Váš osobní pomocník pro zdravý životní styl.


Co je KME

Screeningový systém pro integrativní medicínu i pro každého, kdo myslí na své zdraví a sleduje vývoj vědy.


Dva v jednom

Holistický přístup při posuzování aktuálního stavu lidského těla.

Možnost zásadně pozitivně ovlivnit zásoby lidského těla.


Servis

Cloudové technologie jsou základem naší rychlé a spolehlivé podpory. Zaručujeme stabilitu práce, bezpečnost používání a školení v používání Systému.


O systému KME

Se systémem KME můžete vyhodnotit aktuální stav lidského těla.


Systém využívá speciální počítačový program ERI™-Qlife, založený na principech „umělé inteligence“ a sémantické analýzy.

Základem fyzikálního principu systému KME je skutečnost, že každá hmota sestává ze substance a pole. Tyto dvě části hmoty jsou neoddělitelně spojeny.

Všechny procesy, které probíhají v substanci hmoty, se odrážejí v dynamice změn v jejím poli. Naopak, změny v dynamice pole se projeví v dynamice procesů v substanci.


Dynamická intenzita elektrického pole je jedním ze základních ukazatelů změn v hmotě.


KME převádí intenzitu pole lidského těla na matematický model ve formě souboru různých „markerů“. Systémová databáze obsahuje soubory markerů pro různé procesy a stavy organismu.


Zaznamenaný (naskenovaný) markery lidského pole v Systému KME se porovnává s markery z databáze podle stupně jejich vzájemné shody parametrů.


Vzhledem k vztahu mezi změnami v elektrickém pólu a dynamikou procesů ve hmotě, zavádí systém KME nový přístup k udržení regulační rovnováhy v těle. Tento přístup je založen na regulaci rovnováhy fyziologických procesů v těle s použitím regulaci dynamiky elektrického pole těchto procesů.


Jak systém KME – ERI™ funguje. 

Hlavním biofyzikálním parametrem metody KME je dynamická síla elektrického pole živého organismu. Tuto skutečnost určuje nerozlučné spojení mezi dvěma hlavními stavy živé hmoty – látkou a polem. Informace získané při analýze dynamiky síly pole jsou spektrálně-dynamickým markerem („obrazem“) aktuálního stavu. Marker je dynamická digitální charakteristika elektrického pole různých procesů, ke kterým dochází v těle, a jejich různých kombinací. Markery popisují průměrné statistické charakteristiky těchto procesů.


Software ERI™

Princip fungování programů ERI ™ je založen na rozpoznávání „obrazů“. „Obrazem“ (markerem) v systému KME je dynamická intenzita elektrického pole, která odpovídá aktuálním procesům lidského těla v daném okamžiku.

Za účelem získání informací o aktuálních procesech v lidském těle, stavech jeho orgánů a systémů, reakcích a jejich příčinách je marker vyšetřované osoby zaznamenaný pomocí senzoru porovnán s průměrnými statistickými markery těchto stavů a procesů, které jsou v databázi programu ERI ™.

Softwarové rozhraní systému KME – ERI ™, terminologie a báze znalostí jsou prezentovány v ruštině, angličtině, němčině, češtině, francouzštině, italštině, španělštině a polštině.

Systém KME – ERI ™ umožňuje uživateli:

  • vyhodnotit stávající a potenciální zdravotní rizika

  • vyhodnotit vliv psycho-emocionálního stavu a osobních psychologických charakteristik na fyziologické procesy a zdravotní ukazatele

  • dávat doporučení o vytvoření dynamického programu zdravé výživy

  • umožní vám optimálně vybrat komplex biologických pří­sad

  • umožní posoudit funkční aktivitu vitamínů a mikroelementů pro korekci tkáňového metabolismu

  • dát doporučení na nezbytné fyzické (svalové) zátěže pro pohybový aparát

  • na základě korekce rovnováhy energetických charakteristik obnovit nejlepší celkovou pohodu a funkčnost všech systémů těla

  • umožní posoudit prognózu účinnosti a trvání použití vybraných metod a korekčních programů k dosažení optimálního výsledku s přihlédnutím k individuální reaktivitě organismu a adaptivním zdrojům všech jeho systémů

  • umožňuje vypracovat zdravotní prognózu, která odráží vztah, stupeň aktivity a směr procesů a stavů na různých úrovních lidského těla

Rozdíly a výhody systému 

Základní rozdíl mezi KME a jinými screeningovými systémy spočívá v tom, že tento systém v procesu hodnocení stavu těla pracuje v pasivním režimu bez jakéhokoli dopadu na osobu.

Systém KME je věrným pomocníkem běžným uživatelům stejně jako specialistům s nejširší oblastí jejich činnosti.

V případech, kdy je systém KME zapojen do práce lékaře, stává se plnohodnotným účastníkem procesu komunikačních vztahů: lékař – systém KME – pacient. Systém KME umožňuje zohlednit dynamiku stavu pacienta a okamžitě provést úpravy strategie a taktiky jednotlivých algoritmů terapeutických opatření.

Systém KME může efektivně využívat specializovaný trenér zabývající se zdravým životním stylem a aktivní dlouhověkostí. Systém KME umožní vytvořit podobný triumvirát vztahů: specializovaný trenér – systém KME – pacient. Specializovaný trenér dostane příležitost navázat optimální kontakt s klientem, aby rychle zhodnotit jeho fyzický a emocionální stav.

Na základě posouzení stavu klienta za systémem KME a na základě jeho potřeb dostane trenér možnost doporučit klientovi různé produkty, včetně doplňky stravy, a to v souladu s různými schématy prevence a udržování zdraví.

Systém KME umožňuje vzít v úvahu dynamiku stavu pacienta, okamžitě provést úpravy strategie a taktiky jednotlivých algoritmů pro provedení zdravotních opatření.

Systém KME s vysokou mírou efektivity může být zapojen do rodinného kruhu za účelem osobní kontroly a celkového zlepšení zdravotního stavu každého z jeho členů.

POZOR: Použití systému KME nenahrazuje stávající laboratorní, klinické a jiné metody analýzy zdravotního stavu člověka, léčby léky a dalších metod léčby a prevence lidského zdraví.


Pro koho je KME - Anti-Age?

Pomocí modulu KME- Anti-аge si každý může převzít kontrolu nad svým věkem.

Milovník zdravého životního stylu bude mít možnost zvolit si vyvážený příjem živin a optimální fyzickou aktivitu.

Moderní člověk bude schopen zlepšit svůj výkon v práci a kvalitu zdraví. 

Pečující osoba bude moci dát svým rodičům prostředek k dlouhověkosti a milované osobě prostředek k udržení kvality života.

Obchodník v tom najde vysoce kvalitní a vysoce ziskové podnikání.

Proč je KME – Anti-age užitečný

Konzultant v oblasti Аnti-age, při uplatnění v praxi svých znalostí a zkušeností v oblasti korekce zdraví může pomoci klientovi rozvíjet vědomý přístup k jeho fyzickému a emocionálnímu zdraví, a tím se tak prodlouží jeho aktivní životní styl.

 

Odborník v léčebné výživě, protože zná chemické a energetické složení různých produktů a technologií vaření, může klientovi doporučit stravu na základě jeho hmotnosti, věku, zdraví a životního stylu. Dále bude poskytovat rady ohledně detoxikace, dýchání, fyzické aktivity.

Pro ty, kteří chtějí být v dobré fyzické kondici, trenér fitness vytvoří individuální tréninkový program bez přetížení a přetrénování. Poskytne pokyny, jak mohou správné a účinné sporty sloužit jako vynikající krok k omlazení těla.

Pro zkušeného lékaře nebude obtížné zahájit hojivé procesy těla. Počínaje studiem životního stylu a rytmu života, návyků člověka, zdrojů jeho těla a pokračováním individuálního rehabilitačního plánu může lékař vytvořit skutečné podmínky pro jeho omlazení.

Fyzioterapeut vytvoří individuální program zlepšení zdraví v souladu s možnostmi pacienta a jeho zdravotním stavem, zaměřený na zvýšení úrovně fungování těla jako celku. A také podle potřeby bude radit a sledovat pacienta.

Specialista v… oboru psychosomatiky a psychoanalytiků dostane příležitost navázat optimální kontakt s klientem, rychle posoudit jeho fyzický a emoční stav. Analyzujte a pochopte vztah mezi prožívanými situacemi a vnitřními konflikty s jeho současným psycho-emocionální stavem. 

Specialista v kosmetickém průmyslu nejen provede další kosmetické ošetření pro omlazení vzhledu pleti, ale také pomůže oživit tělo zevnitř, čímž přispěje k zachování mládí a dlouhověkosti. Dnes pro moderní lidi je důležité nejen estetický výsledek. Potřebují zdraví, skutečnou sílu a energii.

Úspěšný člověk, který tento systém používá, se naučí rychle a efektivně uzdravovat sám sebe.

Získá nové znalosti o svém těle, které mu pomohou vést aktivnější životní styl a vytvořit si vlastní plán, který vyhovuje jeho individuálním potřebám. A také předem poskytnout fyzicky aktivní a duchovně naplňující „zlatý věk“.

Používáním KME v každodenním životě můžete včas poskytnout potřebnou podporu svému zdraví a zdraví svých blízkých. Při individuálním použití systému může každý člen rodiny vytvořit optimální přístup ke svému životnímu stylu s přihlédnutím k potřebám a schopnostem těla v oblasti výživy, fyzické aktivity a odolnosti proti stresu.

Klíčové kroky k aktivní dlouhověkosti v systému KME

Cesta k aktivnímu dlouhému životu je systémová, postupná a pravidelná péče člověka o svém zdraví.

Implementace projektu Aktivní dlouhověkost znamená vypracování a realizaci osobního programu pro monitorování, udržování a nápravu zdraví. 

Na cestě vývoje a propagace projektu Aktivní dlouhověkost KME umožňuje pravidelně hodnotit stav lidského těla a upravovat rovnováhu všech jeho systémů.

Posouzení stavu funkčních systémů těla:

- Posouzení stavu orgánů a tkání ve funkčních systémech;

- Posouzení stavu nervového systému;

- Posouzení hormonální rovnováhy;

- Posouzení imunitního stavu těla.

- Posouzení adaptačních rezerv funkčních systémů a orgánů.

Posouzení psychologického stavu:

- Reakce na vnější a vnitřní psychologické faktory;

- Stupeň stres – zatížení;

- Vytvořené psychologické programy;

- Hlavní důvody vzniku depresivních stavů;

- Formované mechanismy psychologické obrany.

Psychologický stav člověka se projevuje nejen v emocionální náladě, ale také ovlivňuje zdraví a schopnost sociální adaptace.

KME umožňuje identifikovat souvislost mezi osobními psychologickými charakteristikami člověka a jeho vztahem ke společnosti; vliv na tyto procesy životního prostředí, a tyto procesy se projeví ve funkčním stavu jeho zdraví.

Doporučení pro nápravu tradičních způsobů a zásad zdravého životního stylu (ZŽS). 

- Potraviny;

- Výběr potřebných mikro a makro prvků, vitamínů;

- Drenáže (vylučovací funkce těla), odstraňování přebytečných a toxických metabolitů;

- Doporučení pro fyzickou aktivitu.

Možnost funkční korekce rovnováhy fyziologických a psychosomatických procesů pomocí „kompenzační“ metody v systému KME. 

Kompenzační korekce», pomocí systému KМE, k obnovení rovnováhy fyziologických a psychosomatických procesů je založena na účinku vztahu mezi aktivitou biofyzikálních procesů a aktivitou jejich elektrického pole. Tento typ korekce nemá negativní dopad na fyziologický proces.

https://cz.kmedex.eu

https://cmeslovakia.eu/page/company/